گزارش مالی
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
گزارشگری مالی
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

عملکرد سیستم حسابداری

 دارای سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی است که مهمترین آنها عملکرد اطلاعاتی است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از صاحبنظران، حسابداری را سیستمی اطلاعاتی می دانند. 

اطلاعاتی: مهمترین عملکرد یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی آن است. هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات، عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه را گردآوری و بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی کند و در نهایت گزارشهایی را فراهم کند که   استفاده کنندگان مختلف بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم گیری نمایند. 

کنترلی: عملکرد کنترلی حسابداری بر عملکرد اطلاعاتی آن متکی است. در عملکرد کنترلی سیستم حسابداری باید اطلاعاتی فراهم آورد که مدیران را در برنامه ریزی و هدایت عملیات، نظارت و کنترل فعالیتهای یک مؤسسه یاری رساند.

خدماتی: هر مؤسسه ای افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و مؤسسات مختلفی سرو کار دارد. این جریان، تعهدات و مطالباتی را برای مؤسسه ایجاد می کند که تنظیم روابط مؤسسه با دیگران و دادن اطلاعات صحیح به آنان، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات، عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس فوری