آوریل 4, 2021

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۹

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶۶ مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و همچنین پرداختهای آن جهت کلیه مودیان به مدت یکماه تمدید گردیده است.
تماس فوری