مارس 21, 2023

حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ مشخص گردید :حداقل حقوق و دستمزد اداره کار در سال ۱۴۰۲
تماس فوری