بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

میثاق‌های حسابداری

میثاق‌های حسابداری یا اصول محدودکننده حسابداری قراردادهایی مفهومی هستند که بر اعمال اصول حسابداری پذیرفته همگانی، استانداردهای حسابداری، و روش‌های حسابداری تأثیر می‌گذارند.   اصول محدودکننده حسابداری ( restrictive accounting principles) […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری یکی از سه کمیته استانداردگذاری سازمان حسابرسی است که وظیفه وضع‌کردناستانداردهای حسابداری ملی در ایران را بر عهده دارد.   سال ۱۳۷۱، این کمیته با نام […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

اصل افشاء کامل

اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.این اصل که بر […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

اصل تطابق

بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود […]
تماس فوری