بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

اهداف گزارش گری مالی

طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

گزارشگری مالی

گزارشگری مالی جذب پس اندازهای راکد و سوق دادن آنها بسوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

عملکرد سیستم حسابداری

 دارای سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی است که مهمترین آنها عملکرد اطلاعاتی است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از صاحبنظران، حسابداری را […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

گزارش مالی

گزارش مالی انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیده ها و کاهش ابهام پیرامون ناشناخته ها به اطلاعات نیازمند بوده به طوری که آغاز تاریخ […]
تماس فوری