بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

حساب ها

حساب ها صندوق: نشان‌دهنده موجودی ریالی شعبه یا خزانه بوده و شامل اسکناس, مسکوک و چکهای تضمین شده مبلغدار می‌باشد. بدهکاران موقت: معرف طلب بانک از […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

چند اصطلاح حسابداری

سرمایه اصطلاح مبلغ سرمایه به سرمایه‌گذاری شده توسط صاحب (صاحبان) یک موسسه   اصطلاح درآمد فروش کالاها, انجام خدمات و عواید ناشی از استفاده دیگران از […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

بدهـی

بدهـی بدهی یا دین یانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بستانکار است. معمولاً به دارایی واگذارشدهٔ بستانکار به بدهکار اشاره دارد، اما می‌تواند […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

دارایی

دارایی اموال , حقوق و یا سایر منابع اقتصادی متعلق به یک شخص یا یک موسسه که قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی باشد […]
تماس فوری