شهریور ۵, ۱۳۹۸

نرخ ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷الی ۱۳۹۸

سال ضریب کل درصد مالیات درصد عوارض ۱۳۸۷ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۸۸ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۸۹ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۹۰ ۴٫۰۰% ۲٫۲۰% ۱٫۸۰% ۱۳۹۱ ۵٫۰۰% ۲٫۹۰% […]
شهریور ۴, ۱۳۹۸

مشمولین ارزش افزوده چه کسانی هستند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول یکی از شرایط زیر باشند ملزم به ثبت نام و اعمال تکالیف قانونی خود به عنوان مودی هستند. مشمولین […]
شهریور ۴, ۱۳۹۸

ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده

ماده ۲۲- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق […]
تماس فوری