اسفند ۲۱, ۱۳۹۸

فرمول سنوات

(دستمزد روزانه * تعداد روزهای کارکرد)/۳۶۵
اسفند ۲۱, ۱۳۹۸

فرمول عیدی حداقل عیدی سال۱۳۹۸

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال ۹۸ به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۸
حسابداری در فارس

مالیات بر پاداش به غیر کارکنان موضوع ماده ۸۶ تبصره ۱

تبصره ۱- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­آید،پرداخت­کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق […]
تماس فوری