مارس 9, 2019
ویرا حساب عصر نوین موسسه خدمات تخصصی حسابداری در شیراز و فارس و جنوب کشور

ثبت صورت وضعیت در حساب کارفرما

۱-پرداخت هزینه های مطالعاتی طرح: هزینه های مقدماتی (بدهکار) وجوه نقد(بستانکار) ۲-دریافت وجه نقد بابت سپرده شرکت در مناقصه: وجوه نقد(بدهکار) سپرده شرکت در مناقصه(بستانکار) در […]
فوریه 11, 2019

موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل

اصلاحیه مالیات مودیان بندها باتوجه به حذف بندهای الف،ب و ج ماده ۹۵قانون مالیات های مستقیم (ثبت دفاتر هزینه و درآمد)مودیان عزیز باید نسبت به پلمپ […]
فوریه 7, 2019

ذخیره مالیات

طبق استاندارد هر ساله ۲۵%مالیات ابرازی به عنوان ذخیره مالیات در نظر گرفته شود و در صورت سود و زیان انباشته نشان داده میشود، در زمان […]
فوریه 7, 2019

اندوخته قانونی

حسابدار میتواند در پایان هر سال معادل ۵% از سود سال جاری (نه زیان)را به عنوان اندوخته قانونی در نظر بگیرد و در صورت سود و […]
تماس فوری