مارس 26, 2019
مالیات شیراز فارس

تفاوت معاملات فصلی با ارزش افزوده

همانطور که میدانید هرساله ارسال اظهارنامه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)و ارزش افزوده در هر فصل الزامیست. حال سوالی که ممکنه بعضی از دوستان داشته باشند تفاوت […]
مارس 17, 2019

انواع حسابرسی از جهات مختلف

الف- از لحاظ دلیل ارجاع کار: ۱- الزامی ۲-اختیاری ب- از لحاظ رسیدگی: ۱- رسیدگی سیستمی ۲-رسیدگی محتوایی ۳-رسیدگی موردی(ویژه) ج-از لحاظ زمان انجام کار: ۱- […]
مارس 10, 2019

طبقه بندی هزینه ها بر اساس طبیعت هزینه

الف- هزینه ساخت: ۱-مواد مستقیم(DM)-موادی که در فرآیندتولید در ارتیاط با محصول مشخص و معین بوده و قابل رد یابی و اندازه گیری میباشد. ۲-دستمزد مستقیم(DL)-دستمزد […]
مارس 9, 2019

فرمول درصد پیشرف کار در حسابداری پیمانکاری

درصد پیشرفت پیمان=مخارج صورت گرفته در دوره مالی تقسیم بر(مخارج صورت گرفته در دوره مالی+مخارج برآوردی تکمیل پیمان) درآمد دروه جاری پیمان=(کل درامد پیمان*درصد پیشرفت پیمان)منهای […]
تماس فوری