فوریه 19, 2019

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی در واقع هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را بیان می‌کند. حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای […]
فوریه 19, 2019

حسابرسی

حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای […]
فوریه 19, 2019

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان، یکی از صورت‌های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی دوره مالی نشان می‌دهد. به بیانی ساده‌تر، صورت حسابی که عملکرد […]
فوریه 19, 2019

مبناهای حسابداری

مبناهای حسابداری روش‌های متفاوتی برای تعیین زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها هستند. انواع مبنای حسابداری مبنای نقدی حسابداری (حسابداری نقدی) مبنای نیمه‌نقدی حسابداری (حسابداری نیمه‌نقدی) […]
تماس فوری