فوریه 17, 2019

دفاتر حسابداری

دفاتر حسابداری پس از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته، تجزیه و تحلیل رویداهای مالی و تنظیم سند حسابداری ، رویدادهای مزبور به شکلی مناسب در […]
فوریه 17, 2019

تعریف حساب

حساب : مدرکی است که اطلاعات مربوط به هر یک از انواع دارایی ، بدهی و سرمایه و در آمد و هزینه یک موسسه بر حسب […]
فوریه 17, 2019

معادله حسابداری

معادله حسابداری با در نظر گرفتن تعاریف بدهی و سرمایه ، ملاحظه می شود که همواره داراییهای یک واحد اقتصادی برابر بدهیها و سرمایه آن واحد […]
فوریه 17, 2019

چرخه حسابداری

چرخه حسابداری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد رویداد های مالی از قبیل خرید ، فروش ، ارائه خدمات و سرمایه گذاری […]
تماس فوری