فوریه 18, 2019

ذیحساب

ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظوراعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای […]
فوریه 18, 2019

انواع تنخواه گردان

الف- تنخواه گردان خزانه: عبارتست از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین […]
فوریه 18, 2019

اصطلاحات حسابداری دولتی

۱-  دستگاه اجرایی: منظور از دستگاه های کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر واحدها ، که به نحوی از اتحاء […]
فوریه 18, 2019

کاربرد و مقاصد حسابداری دولتی

اعمال نظارت و کنترل مالی بر مخارج در جهت نیل به برنامه های از پیش تعیین شده هر یک از دستگاههای اجرایی که به نحوی از […]
تماس فوری