فوریه 25, 2019

نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی

اموال، ماشین آلات و تجهیزات بخش عمده ای از کل داراییهای بسیاری از واحدهای تجاری را تشکیل می دهد. بنابراین از لحاظ ارائه وضعیت مالی از […]
فوریه 25, 2019

تحصیل گروهی از دارایی ها بطور یکجا

گاه ممکن است یک واحد تجاری در یک معامله بیش از یک قلم دارایی خریداری کند. برخی از این داراییها ممکن است استهلاک پذیر و برخی […]
فوریه 25, 2019

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات

حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات بر مبنای بهای تمام شده تاریخی انجام می گیرد. بهای تمام شده تاریخی بر اساس قیمت خرید نقدی که معرف […]
فوریه 25, 2019

چالش های قرارداد منع افشا : سرقت ایده توسط اشخاص ثالث وابسته

طرح بحث  یکی از مهم­ترین چالش­ها در قراردادهای مربوط به منع افشای اطلاعات (NDA)، عبارت است از امکان سرقت ایده از سوی اشخاص ثالثی که به […]
تماس فوری