نوامبر 6, 2019

اشخاص مشمول معاملات فصلی

پیش از سال ۱۳۹۵: تنها اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بند الف و ب( مشمول ماد ۹۵ و ۹۶ مالیاتهای مستقیم )موظف به ارائه فهرست معاملات […]
نوامبر 6, 2019

تمدید معاملات فصلی دوره تابستان ۱۳۹۸

اطلاعیه مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به تابستان سال ۱۳۹۸: مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان ۱۳۹۸ برای مودیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی که پنج […]
آگوست 27, 2019

نرخ ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷الی ۱۳۹۸

سال ضریب کل درصد مالیات درصد عوارض ۱۳۸۷ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۸۸ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۸۹ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۹۰ ۴٫۰۰% ۲٫۲۰% ۱٫۸۰% ۱۳۹۱ ۵٫۰۰% ۲٫۹۰% […]
آگوست 26, 2019

مشمولین ارزش افزوده چه کسانی هستند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول یکی از شرایط زیر باشند ملزم به ثبت نام و اعمال تکالیف قانونی خود به عنوان مودی هستند. مشمولین […]
تماس فوری