مارس 10, 2019

طبقه بندی هزینه ها بر اساس طبیعت هزینه

الف- هزینه ساخت: ۱-مواد مستقیم(DM)-موادی که در فرآیندتولید در ارتیاط با محصول مشخص و معین بوده و قابل رد یابی و اندازه گیری میباشد. ۲-دستمزد مستقیم(DL)-دستمزد […]
مارس 9, 2019

فرمول درصد پیشرف کار در حسابداری پیمانکاری

درصد پیشرفت پیمان=مخارج صورت گرفته در دوره مالی تقسیم بر(مخارج صورت گرفته در دوره مالی+مخارج برآوردی تکمیل پیمان) درآمد دروه جاری پیمان=(کل درامد پیمان*درصد پیشرفت پیمان)منهای […]
مارس 9, 2019
حسابداری در فارس

نظام بازار آزاد

نظام بازار آزاد ، نظامی است که مبادله کالاها و خدمات بر اساس تصمیم‌گیری‌های فردی در بازار صورت می‌گیرد. در این نظام، قیمت‌ها برای تخصیص کالاهای […]
مارس 9, 2019
نمونه گزارش

اقتصاد

کالاها و خدمات چیزهای ارزشمندی هستند که برای برآوردن نیازهای افراد توسط منابع محدود جامعه تولید می‌شوند. تمایز بین کالاها با خدمات در این است که […]
تماس فوری