فوریه 17, 2019

حساب ها

حساب ها صندوق: نشان‌دهنده موجودی ریالی شعبه یا خزانه بوده و شامل اسکناس, مسکوک و چکهای تضمین شده مبلغدار می‌باشد. بدهکاران موقت: معرف طلب بانک از […]
فوریه 17, 2019

چند اصطلاح حسابداری

سرمایه اصطلاح مبلغ سرمایه به سرمایه‌گذاری شده توسط صاحب (صاحبان) یک موسسه   اصطلاح درآمد فروش کالاها, انجام خدمات و عواید ناشی از استفاده دیگران از […]
فوریه 17, 2019

بدهـی

بدهـی بدهی یا دین یانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بستانکار است. معمولاً به دارایی واگذارشدهٔ بستانکار به بدهکار اشاره دارد، اما می‌تواند […]
فوریه 17, 2019

دارایی

دارایی اموال , حقوق و یا سایر منابع اقتصادی متعلق به یک شخص یا یک موسسه که قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی باشد […]
تماس فوری