فوریه 23, 2019

استاندارد حسابداری شماره ۲ صورت جریان وجوه نقد

دانلود استاندارد حسابداری شماره ۲ صورت جریان وجوه نقد
فوریه 23, 2019

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی

دانلود استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی
فوریه 23, 2019
نمونه گزارش

تشویقات و جرائم مالیاتی

نکته : جریمه تاخیر موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهی های مالیاتی معوقه خود تا پایان سال ۱۳۸۱ […]
فوریه 23, 2019

تعریف حسابداری اسلامی و اهداف

زید حسابداری اسلامی را به شرح زیر تعریف کرده است: حسابداری فرایند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گیری نتایج مالی بر مبنای این […]
تماس فوری