فوریه 19, 2019

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TRANSFORMATION PROCESS OF ACCOUNTING IN THE CROATIAN HOSPITALITY INDUSTRY

Abstract   The task of the accounting information system (AIS) of the hotel company is to create and present relevant financial information, understandable and comparable by […]
فوریه 19, 2019

ACCOUNTING LAW

Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. The objective of the law Article 2. The scope of the law Article 3. Definition of main terms Article 4. […]
فوریه 19, 2019

موارد ارزیـابی فرآینـدهای حسابرسی داخلی و مستقل

ارزیابی فرایندهای حسابرسی داخلی ومستقل : فرایندهای حسابرسی یک شرکت بوسیله واحد حسابرسی داخلی و مؤسسه حسابرسی مستقل اجرا میشود. اگرچه هر یک از این دو، […]
فوریه 19, 2019

حسابرسی در چین

امروز، حرفه‎ حسابرسی چین به‎خوبی در مسیر دستیابی به همگرایی با استانداردهای بین‎المللی قرار دارد. رهبران چین از دستیابی به نفوذ بیش تر در عرصه حسابرسی جهان […]
تماس فوری