فوریه 18, 2019

نحوه بستن حسابهای وجوه مستقل اعتبارات جاری

این گروه حسابها را به اعتبار زمان ، می توان به دو دسته تقسیم نمود : یکی حسابهای ی که مانده آنها به سال بعد نقل […]
فوریه 18, 2019

بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت

با توجه به اصل سال مالی ، در پایان سال هر سال حسابها بسته شده و مانده حسابه بسته شده و مانده حسابهای دائمی به سال […]
فوریه 18, 2019

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های دولتی از طریق حسابهای بانکی انجام می شود. ذیحسابی،در نیمه دوم هر ماه لیست حقوق آن ماه را را […]
فوریه 18, 2019
حسابداری در شیراز

ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای در دفاتر

مرحله اول – ابلاغ اعتبار   به طوری که شرح داده شد ذیحسابی ، اعتبارات مصوب ابلاغ شده به دستگاه اجرای متبوع را به روش های […]
تماس فوری