فوریه 22, 2019

کلمات و اصطلاحات تخصصی و کاربردی انگلیسی حسابداری حرف B- بخش۴

basic solution راه حلهای اساسی basic standard استاندارد اساسی basic statistical concepts مفاهیم اساسی آماری basic structure ساختار اصلی basic terminology اصطلاحات بنیادین basis مبنا basket […]
فوریه 22, 2019

کلمات و اصطلاحات تخصصی و کاربردی انگلیسی حسابداری حرف B- بخش ۵

کلمات و اصطلاحات تخصصی و کاربردی انگلیسی حسابداری حرف B- بخش ۵ beneficiaries بهره مندان beneficiary ذینفع beneficiary’s bank بانک کارگزار benefit years of service approach روش (رویکرد) دوره […]
فوریه 22, 2019

کلیتی از فرض واحد پولی

مفروضات حسابداری (به انگلیسی: Accounting assumptions) به فرض‎های اولیه‎ای گفته می‎شود که بنیان اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و روش‎های حسابداری را شکل می‎دهند. یکی از مفروضات […]
فوریه 22, 2019

حسابداری اسلامی؛ ضرورت اقتصاد ایران

برای تدوین و ایجاد استانداردهای مناسب برای حسابداری، احتیاج به یک جریان قیاسی است که خود احتیاج به نظریه ی محکم و هم راستا با شرایط […]
تماس فوری