فوریه 18, 2019
حسابداری در شیراز

حسابداری دولتی

در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق […]
فوریه 18, 2019
مالیات شیراز فارس

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم   باب اول – اشخاص مشمول مالیات باب دوم – باب سوم – مالیات بردرآمد باب چهارم – در مقررات مختلفه باب پنجم […]
فوریه 18, 2019
مالیات شیراز فارس

مالیات

مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی […]
فوریه 18, 2019

استانداردهای حسابداری – هدف و رویکرد

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند و به نوعی می‌توان آنها را قلمرو فعالیت حسابداران به شمار آورد. این استانداردها دائماً دستخوش […]
تماس فوری