فوریه 19, 2019

سامانه اطلاعاتی حسابداری

سامانه اطلاعاتی حسابداری (AIS) سامانه‌ای است از گردآوری، انبارش و پردازش داده‌های مالی و حسابداری که توسط تصمیم‌سازان استفاده می‌شوند. یک سامانهٔ اطلاعاتی حسابداری معمولاً روشی مبتنی بر رایانه برای ردیابی فعالیت حسابداری در پیوستگی با منابع فناوری […]
فوریه 19, 2019

حسابدار عمومی گواهی‌شده

حسابدار عمومی گواهی‌شده (به انگلیسی: Certified Public Accountant یا CPA) یک عنوان قانونی برای حسابداران باکیفیت در آمریکا است. این افراد آزمون‌های یک‌شکل حسابدار عمومی گواهی‌شده را گذرانده‌اند و دیگر الزامات […]
فوریه 19, 2019
حسابداری در فارس

کنترل داخلی

طبق تعریف ارائه‌شده توسط کارگروه سازمان‌های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی (موسوم به COSO )- در نشریه کنترل داخلی-چارچوب یکپارچه – کنترل داخلی فرایندی است که برای فراهم کردن اطمینان معقول از دستیابی به سه گروه […]
فوریه 19, 2019

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی در واقع هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را بیان می‌کند. حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای […]
تماس فوری