بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
حسابداری در شیراز

حسابداری دولتی

در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
مالیات شیراز فارس

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم   باب اول – اشخاص مشمول مالیات باب دوم – باب سوم – مالیات بردرآمد باب چهارم – در مقررات مختلفه باب پنجم […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
مالیات شیراز فارس

مالیات

مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

استانداردهای حسابداری – هدف و رویکرد

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند و به نوعی می‌توان آنها را قلمرو فعالیت حسابداران به شمار آورد. این استانداردها دائماً دستخوش […]
تماس فوری