فوریه 17, 2019

چرخه حسابداری

چرخه حسابداری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد رویداد های مالی از قبیل خرید ، فروش ، ارائه خدمات و سرمایه گذاری […]
فوریه 17, 2019

سرمایه – درآمد – هزینه

سرمایه عبارتست از حق یا ادعای مالی مالک یا مالکین نسبت به دارییهای یک واحد اقتصادی . در آمد : موسسات خدماتی به حسب نوع کسب […]
فوریه 17, 2019

اقلام دارایی

الف ) دارائیهای جاری: صندوق : عبارت از کلیه موجود یهای نقدی یک شخص یا موسسه اعم از اسکناس و چک ، حواله های بانکی و […]
فوریه 17, 2019

مفاهیم حسابداری

الف: فرض تفکیک شخصیت : منظور از این فرض قائل شدن موجودیتی مستقل و هویتی متمایز برای هر موسسه جدای از مالک یا مالکان آن و […]
تماس فوری