فوریه 18, 2019

سرمایه در صنعت گردشگری : نقش استراتژی

استراتژی دارایی سبک و استراتژی هزینه گرا (ALFO)، که ریسک را کاهش می دهد و رشد شرکت را با حداقل سرمایه گذاری تسهیل می کند، از […]
فوریه 18, 2019

دستکاری در سود ناخالص

تحقیقات موجود در زمینه تغییر طبقه بندی، به بررسی دستکاری درآمدهای اصلی از طریق تغییر هزینه های اصلی به اقلام ویژه که درآمد GAAP (اصول کلی […]
فوریه 18, 2019

تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق (رعایت)

عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می کند. در حالی که مطالعات بسیاری ارتباط […]
فوریه 18, 2019

کیفیت حسابرسی و حق تصدی شرکت حسابرسی در یک بازار محدود

Audit Firm Tenure and Audit Quality in a Constrained Market We examine the relation between audit quality and audit firm tenure in the Iranian audit market, […]
تماس فوری